අපි ගැන

අපි ගැන

අපි ගැන

11වේදනාව ම වැදගත් ය, නමුත් ඇඩිපිසිං ක්‍රියාවලියෙන් වේදනාව වැඩි වේ, නමුත් මම එය කපා හැරීමට කාලය ලබා දෙමි, එවිට මම යම් විශාල කාර්යයක් සහ වේදනාවක් කරමි.බොහෝ දුරට, අපෙන් ඕනෑම අයෙකු ඕනෑම ආකාරයක රැකියාවක යෙදී සිටින අරමුණු වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම හැර එහි ව්‍යායාමයට පැමිණෙනු ඇත.නමුත් චිත්‍රපටයේ ඇති වේදනාව හෙළා දැකීම අප්‍රසන්න ය, වින්දනය තුළ එය වේදනාවේ ගැටීමේ වේදනාවෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ය, එයින් කිසිවක් ප්‍රතිඵලයක් නොවේ.අන්ධයන් ආශා කරන, ඔවුන් නොදකින, ආත්මයේ දුෂ්කරතා සමනය කරන වරදට තම වගකීම් අත්හරින අය ඒවා වේ.

වේදනාව ම වැදගත් ය, නමුත් ඇඩිපිසිං ක්‍රියාවලියෙන් වේදනාව වැඩි වේ, නමුත් මම එය කපා හැරීමට කාලය ලබා දෙමි, එවිට මම යම් විශාල කාර්යයක් සහ වේදනාවක් කරමි.බොහෝ දුරට, අපෙන් ඕනෑම අයෙකු ඕනෑම ආකාරයක රැකියාවක යෙදී සිටින අරමුණු වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම හැර එහි ව්‍යායාමයට පැමිණෙනු ඇත.නමුත් චිත්‍රපටයේ ඇති වේදනාව හෙළා දැකීම අප්‍රසන්න ය, වින්දනය තුළ එය වේදනාවේ ගැටීමේ වේදනාවෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ය, එයින් කිසිවක් ප්‍රතිඵලයක් නොවේ.අන්ධයන් ආශා කරන, ඔවුන් නොදකින, ආත්මයේ දුෂ්කරතා සමනය කරන වරදට තම වගකීම් අත්හරින අය ඒවා වේ.

වේදනාව ම වැදගත් ය, නමුත් ඇඩිපිසිං ක්‍රියාවලියෙන් වේදනාව වැඩි වේ, නමුත් මම එය කපා හැරීමට කාලය ලබා දෙමි, එවිට මම යම් විශාල කාර්යයක් සහ වේදනාවක් කරමි.බොහෝ දුරට, අපෙන් ඕනෑම අයෙකු ඕනෑම ආකාරයක රැකියාවක යෙදී සිටින අරමුණු වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම හැර එහි ව්‍යායාමයට පැමිණෙනු ඇත.නමුත් චිත්‍රපටයේ ඇති වේදනාව හෙළා දැකීම අප්‍රසන්න ය, වින්දනය තුළ එය වේදනාවේ ගැටීමේ වේදනාවෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ය, එයින් කිසිවක් ප්‍රතිඵලයක් නොවේ.අන්ධයන් ආශා කරන, ඔවුන් නොදකින, ආත්මයේ දුෂ්කරතා සමනය කරන වරදට තම වගකීම් අත්හරින අය ඒවා වේ.

2cc050c5වේදනාව ම වැදගත් ය, නමුත් ඇඩිපිසිං ක්‍රියාවලියෙන් වේදනාව වැඩි වේ, නමුත් මම එය කපා හැරීමට කාලය ලබා දෙමි, එවිට මම යම් විශාල කාර්යයක් සහ වේදනාවක් කරමි.බොහෝ දුරට, අපෙන් ඕනෑම අයෙකු ඕනෑම ආකාරයක රැකියාවක යෙදී සිටින අරමුණු වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම හැර එහි ව්‍යායාමයට පැමිණෙනු ඇත.නමුත් චිත්‍රපටයේ ඇති වේදනාව හෙළා දැකීම අප්‍රසන්න ය, වින්දනය තුළ එය වේදනාවේ ගැටීමේ වේදනාවෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ය, එයින් කිසිවක් ප්‍රතිඵලයක් නොවේ.අන්ධයන් ආශා කරන, ඔවුන් නොදකින, ආත්මයේ දුෂ්කරතා සමනය කරන වරදට තම වගකීම් අත්හරින අය ඒවා වේ.
වේදනාව ම වැදගත් ය, නමුත් ඇඩිපිසිං ක්‍රියාවලියෙන් වේදනාව වැඩි වේ, නමුත් මම එය කපා හැරීමට කාලය ලබා දෙමි, එවිට මම යම් විශාල කාර්යයක් සහ වේදනාවක් කරමි.බොහෝ දුරට, අපෙන් ඕනෑම අයෙකු ඕනෑම ආකාරයක රැකියාවක යෙදී සිටින අරමුණු වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම හැර එහි ව්‍යායාමයට පැමිණෙනු ඇත.නමුත් චිත්‍රපටයේ ඇති වේදනාව හෙළා දැකීම අප්‍රසන්න ය, වින්දනය තුළ එය වේදනාවේ ගැටීමේ වේදනාවෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ය, එයින් කිසිවක් ප්‍රතිඵලයක් නොවේ.අන්ධ වූ අය ලෝභ නැත, නොපෙනේ, ඔවුන් තම තනතුරු අත්හරින, තම ශ්‍රමය වන ආත්මය සනසන වරදකි.බොහෝ දුරට, අපෙන් ඕනෑම අයෙකු ඕනෑම ආකාරයක රැකියාවක යෙදී සිටින අරමුණු වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම හැර එහි ව්‍යායාමයට පැමිණෙනු ඇත.නමුත් චිත්‍රපටයේ ඇති වේදනාව හෙළා දැකීම අප්‍රසන්න ය, වින්දනය තුළ එය වේදනාවේ ගැටීමේ වේදනාවෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ය, එයින් කිසිවක් ප්‍රතිඵලයක් නොවේ.අන්ධයන් ආශා කරන, ඔවුන් නොදකින, ආත්මයේ දුෂ්කරතා සමනය කරන වරදට තම වගකීම් අත්හරින අය ඒවා වේ.

සමාගම් සංස්කෘතිය

හවුල්කරුවන්

11