නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය

PVC නිස්සාරණය

  • PVC Extrusion

    PVC නිස්සාරණය

    සවි කිරීමට පහසු, වියළි විසඳුම් විසඳුමක් ස්ථාපනය කිරීමට විශේෂ මෙවලම් අවශ්ය නොවේ

    ඕනෑම කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ සවි කළ හැකිය

    වහලය ජලය ඇතුල් වීමෙන් සහ අද්දර ඇති සුළං හානිවලින් ආරක්ෂා කරයි